29-30 Μαρτίου 2024

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024
17:00 - 17:30

Υπερηχοτομογραφία Αγγείων – Βασικές αρχές

Δ. Καρδούλας

Download Μέγεθος:55 MB Αρχείο: .ppt
17:30 - 18:00

Triplex περιφερικών αρτηριών

Δ. Καρδούλας

Download Μέγεθος:2 MB Αρχείο: .ppt
18:00 - 18:30

Triplex φλεβών κάτω άκρων

Δ. Καρδούλας

Download Μέγεθος:34 MB Αρχείο: .ppt
18:30 - 19:00

Triplex καρωτίδων

Ν. Λιάσης

Download Μέγεθος:115 MB Αρχείο: .pptx
19:00 - 19:30

Triplex αγγείων κοιλιάς

Ν. Λιάσης

Download Μέγεθος:76 MB Αρχείο: .pptx
19:30 - 20:00

Triplex αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών

Η. Κατσαούνος

Download Μέγεθος:13 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 30 Μαρτίου 2024
10:00 – 14:00

Σεμινάριο - Εργαστήριο Υπερηχογράφημα αγγείων (Επίδειξη και πρακτική άσκηση σε ασθενείς με μηχάνημα triplex)

Δ. Καρδούλας – Ν. Λιάσης

endovasculartechniques.gr - 2024