Μήνυμα από το Διευθυντή του ΚΠΜΣ «Ενδαγγειακές Τεχνικές»

Οι ενδαγγειακές τεχνικές εξελίσσονται ραγδαία, παρακολουθώντας την αντίστοιχη εξέλιξη της τεχνολογίας. Επιπλέον αναπτύσσονται συνεχώς νέες τεχνικές, αντικαθιστώντας τις αντίστοιχες παλιές. Ως επακόλουθο, απαιτείται εξειδικευμένη και σύγχρονη γνώση από την πλευρά των ιατρών που θα ασχοληθούν με τις τεχνικές αυτές. Σκοπός του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΚΠΜΣ) «Ενδαγγειακές Τεχνικές» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Master of Science (MSc) και ενδεχόμενα σε επίπεδο PhD, στο επιστημονικό πεδίο των σύγχρονων ενδαγγειακών τεχνικών, καθώς και η προαγωγή της έρευνας σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο.

Η πραγματοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με το School of Medicine and Surgery (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) του University of Milano-Bicocca, Μόντσα, Ιταλία και η συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες, πρωτοπόρους στον τομέα τους και με διεθνή απήχηση, από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, συνεισφέρει μέσα από μαθήματα, εργαστήρια και κλινική παρακολούθηση στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις νέες ενδαγγειακές θεραπευτικές προσεγγίσεις και τις εφαρμογές τους καθώς και με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Ε.

endovasculartechniques.gr - 2024