Ανακοίνωση προγράμματος 2020 – 2021

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Milano – Bicocca, ανακοινώνει τη λειτουργία του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 18 μηνών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Ενδαγγειακές Τεχνικές». Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος στο επιστημονικό πεδίο των σύγχρονων Ενδαγγειακών Τεχνικών για την αντιμετώπιση των αρτηριακών και φλεβικών παθήσεων.

Το πρόγραμμα αρχίζει τέλη Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου 2021 και περιλαμβάνει δυο (2) διδακτικά εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης και συγγραφής διπλωματικής εργασίας για την ολοκλήρωση του ΔΜΣ. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στο ΚΠΜΣ «Ενδαγγειακές Τεχνικές» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθώς και Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 25 κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 750 ευρώ για το καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα και σε 500 ευρώ για το τρίτο εξάμηνο που αντιστοιχεί στη διπλωματική εργασία (2.000 ευρώ ανά φοιτητή). Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (πληροφορίες θα βρείτε στο site της Ιατρικής Σχολής) από 05/10/2020 έως και 20/01/2021:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν αναγνώριση, ή τον αριθμό πρωτ. της αιτήσεώς τους για αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από την ΣΕ με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 • Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ σε ποσοστό 10%
 • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
 • Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 20%
 • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%
 • Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στην Ε.Δ.Ε.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΚΠΜΣ πριν την έναρξη των μαθημάτων του ΚΠΜΣ.

Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός επιτυχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25). Σε περίπτωση που τους υπερβαίνει λόγω ισοβαθμίας, οι επιτυχόντες επιλέγονται από τους ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση με βάση την καλύτερη επίδοση κατά σειρά στην προφορική συνέντευξη, το βαθμό πτυχίου, τις δημοσιεύσεις και την ερευνητική δραστηριότητα.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Υποβολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ggeroulakos@med.uoa.gr

 

endovasculartechniques.gr - 2024